Privatumo politika2018-12-11T13:02:55-02:00

PRIVATUMO POLITIKA

2018 m. spalio 15 d., Vilnius

TavoJuristas (toliau – kontora), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą laikosi šios asmens duomenų apsaugos kontoroje privatumo politikos (toliau – Privatumo politika). Privatumo politikoje pateikiama informacija apie asmens duomenų tvarkymą. Kontora vykdo pareigas būti skaidria organizacija ir šioje Privatumo politikoje pateikia aiškią informaciją apie tai, kokie asmens duomenys tvarkomi, tvarkymo tikslus, asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taip pat teisinį duomenų tvarkymo pagrindą ir kitą informaciją, kuri turi būti pateikta pagal galiojančius teisės aktus.

1. Kokie asmens duomenys, kokiu tikslu ir kokiu pagrindu yra tvarkomi?

1.1. Lietuvos Respublikos advokatūros įstatyme bei kituose teisės aktuose nustatytų funkcijų vykdymo tikslu kontoroje gali būti tvarkomi tokie kontoros klientų ir kitų su kliento reikalais susijusių asmenų asmens duomenys:

1.1.1. vardas (ai), pavardė (ės); asmens kodas; pilietybė, paso ir/ar asmens tapatybės kortelės duomenys; tarp advokato ir kliento sudarytos sutartys;tarp kliento ir trečiųjų asmenų sudarytos sutartys; su klientu susiję teismo ir kitų valstybės institucijų sprendimai, teismo nutartys ir kiti dokumentai; duomenys apie teistumą;elektroninio pašto adresas, telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas ir kiti kontaktiniai duomenys; nuotrauka; advokato ir kliento paslaptis; kiti kontoros kliento ar trečiųjų šalių pateikti duomenys ir informacija.

1.2. Duomenų, nurodytų 1.1.1. punkte, tvarkymo teisinis pagrindas yra Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymas ir kiti Lietuvos advokatūros, advokatų, advokatų padėjėjų bei Europos Sąjungos valstybių narių teisininkų, pageidaujančių verstis advokato veikla Lietuvos Respublikoje, veiklą reglamentuojantys teisės aktai bei tarp klientų ir kontoros advokatų sudarytų teisinių paslaugų ir atstovavimo sutarčių vykdymas.

1.3. Individualios veiklos paslaugų sutarčių, darbo sutarčių sudarymo, vykdymo, apskaitos bei kontoros, kaip darbdavio pareigų, nustatytų teisės aktuose, tinkamo vykdymo tikslu gali būti tvarkomi tokie asmens duomenys:

1.3.1. vardas (ai), pavardė (ės); asmens kodas; gyvenamosios vietos adresas; elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; atsiskaitomoji sąskaita; informacija apie šeiminę padėtį (santuokos/ištuokos liudijimas, informacija apie auginamus vaikus iki 14 metų; visa kita informacija, kuri gali daryti įtakos asmens kaip darbuotojo teisėms ir pareigoms); informacija apie sveikatos būklę (neįgalumo pažymėjimo kopija, medicininė pažyma apie galimybę dirbti atitinkamą darbą); informacija apie darbo užmokestį; atostogas ir komandiruotes; valstybinio socialinio draudimo numeris; gyvenimo aprašymas; informacija dėl lengvatinių atostogų; kita informacija, kuri reikalinga kontorai, kaip darbdavio, pareigų vykdymui ir teisių įgyvendinimui pagal galiojančius teisės aktus.

1.4. Duomenų, nurodytų 1.3.1. punkte, tvarkymo teisinis pagrindas yra Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymas, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti darbo teisinius santykius reglamentuojantys teisės aktai.

1.5. Paslaugų sutarčių sudarymo ir šių sutarčių vykdymo tikslu gali būti tvarkomi tokie sutartį sudariusio paslaugų teikėjo atstovo asmens duomenys:

1.5.1 sutarties šalies arba jos atstovo vardas, pavardė; sutarties šalies atstovo pareigos; sutarties šalies atstovo elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; kita informacija, kuri yra reikalinga kontoros, kaip sutarties šalies, pareigų vykdymui ir teisių įgyvendinimui pagal galiojančius teisės aktus.

1.6. Duomenų, nurodytų 1.5.1. punkte, tvarkymo teisinis pagrindas yra Civilinis kodeksas ir sudarytos sutarties vykdymas.

1.7. Informacijos interesantams pagal jų paklausimus teikimo tikslu tvarkomi duomenys, kuriuos pateikia interesantai. Šiame punkte nurodyti asmens duomenys tvarkomi interesanto sutikimu, nes interesantas, kuris prašo suteikti informaciją, pats savo noru pateikia savo asmens duomenis.

2. Asmens duomenų gavimo būdai

2.1. Asmens duomenys gaunami iš pačių duomenų subjektų, kai tokius duomenis reikalauja pateikti teisės aktai arba kai tokius duomenis duomenų subjektai pateikia savo noru. Taip pat, asmens duomenys gaunami iš trečiųjų asmenų jų iniciatyva arba pagal kontoros paklausimą dėl duomenų, kurie yra būtini kontoros advokato funkcijoms, nustatytoms teisės aktuose, įvykdyti.

3. Asmens duomenų saugojimo laikotarpiai

3.1. Kontoroje tvarkomų dokumentų bei kitos informacijos apie asmens duomenis saugojimo laikotarpį nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai.

3.2. Jei Lietuvos Respublikos teisės aktai nenumato kokių nors kontoroje tvarkomų dokumentų ar kitos informacijos saugojimo laikotarpio, šis laikotarpis nustatomas kontoros vidaus tvarka, atsižvelgiant į duomenų saugojimo teisėtą tikslą, teisinį pagrindą bei teisėto asmens duomenų tvarkymo principus.

4. Kam kontora gali atskleisti asmens duomenis?

Duomenų subjektų asmens duomenis kontora gali atskleisti:

4.1 duomenų tvarkytojams, kurie kontorai teikia pagalbines paslaugas (IT, buhalterijos, vertimo) ir kurių metu gali vykti labai ribotas duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymas. Visi kontoros duomenų tvarkytojai privalo užtikrinti tokią pačią duomenų subjektų asmens duomenų apsaugą, negali naudoti jų neleistinais tikslais ir turi užtikrinti, kad jų partneriai elgsis taip pat.

4.2. Kiti asmens duomenų perdavimo atvejai: kontora gali perduoti duomenų subjekto asmens duomenis valstybės ir savivaldybių institucijoms, teismams, antstoliams, notarams bei kitiems asmenims, atliekantiems pagal įstatymą jiems pavestas funkcijas, gavę jų prašymą arba siekdami kontoros ar kliento teisėto intereso pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; kitais atvejais asmens duomenys taip pat gali būti perduoti arba atskleisti tik teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka.

5. Asmens duomenų apsauga kontoroje

Su asmens duomenimis elgiamės atsakingai:

5.1. Asmens duomenų saugumas. Asmens duomenų apsaugai kontoroje naudojamos techninės ir organizacinės saugumo priemonės. Duomenys laikomi saugiai ir yra prieinami ribotam asmenų skaičiui.

5.2. Tarptautinis asmens duomenų perdavimas. Asmens duomenys tvarkomi Europos Sąjungos/Europos ekonominės erdvės ribose. Taip pat, kai kuriais atvejais gali prireikti persiųsti asmens duomenis duomenų gavėjams, kurie yra už Europos Sąjungos/Europos ekonominės erdvės ribų. Kontora imasi priemonių apsaugoti asmens duomenis šiais atvejais, todėl gali remtis Europos Komisijos sprendimu dėl tinkamumo, kuris reiškia, kad Europos Sąjunga nuomone šalies įstatymai ar susitarimai užtikrina tinkamą asmens duomenų apsaugą. Jeigu nėra priimtas Europos Komisijos sprendimas dėl tinkamumo, duomenų valdytojas arba duomenų tvarkytojas gali perduoti asmens duomenis į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai už Europos Sąjungos/Europos ekonominės erdvės ribų tik tuo atveju, jeigu duomenų valdytojas arba duomenų tvarkytojas yra nustatęs tinkamas apsaugos priemones, su sąlyga, kad suteikiama galimybė naudotis vykdytinomis duomenų subjektų teisėmis ir veiksmingomis duomenų subjektų teisių gynimo priemonėmis.

6. Duomenų subjekto teisės

Duomenų subjektas turi šias teises:

  • teisę gauti informaciją apie tai, ar tvarkome duomenų subjekto asmens duomenis, ir jeigu tokie asmens duomenys tvarkomi, teisę susipažinti su savo asmens duomenimis. Todėl iš anksto apie tai informuojame šioje Privatumo politikoje;
  • teisę kreiptis į mus su prašymu ištaisyti netikslius asmens duomenis;
  • teisę prašyti ištrinti savo asmens duomenis, jei duomenų subjektas mano, kad nėra reikalo kontorai juos toliau turėti, arba duomenų subjektas buvo davęs sutikimą ir nusprendė jį atšaukti. Prašymas gali būti tenkintas tik tuo atveju, jei jis yra pagrįstas. Taip pat ši teisė netaikoma, jei duomenų tvarkymas susijęs su saviraiškos ir informacijos laisve, teisiniais įsipareigojimais ar teisinių reikalavimų nustatymu, vykdymu bei gynimu;
  • teisę gauti ar perduoti kitai įmonei savo asmens duomenis (vadinamoji teisė į duomenų perkeliamumą). Ši teisė taikoma, kai asmens duomenys tvarkomi automatizuotai, remiantis duomenų subjekto prašymu;
  • teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą tam tikromis aplinkybėmis. Tai reiškia, kad ir toliau saugosime asmens duomenų subjekto duomenis, tačiau laikinai negalėsime jų tvarkyti. (Pavyzdžiui, to gali prireikti aptikus netikslius duomenis. Tikėtina, kad duomenų subjektas nenorės, kad jie būtų tvarkomi, kol nebus ištaisyti);
  • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas kontoros ar trečiųjų šalių teisėtais interesais. Duomenų subjektas gali ja pasinaudoti, jei mano, kad jo asmeniniai interesai svarbesni už kontoros teisėtus interesus tvarkyti duomenų subjekto duomenis;
  • teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis.

Norint pasinaudoti šiomis teisėmis, galima kreiptis į kontorą raštu, įskaitant ir elektroninę kreipimosi formą.

Jeigu duomenų subjektas mano, kad taip, kaip kontoroje tvarkomi asmens duomenys, neatitinka galiojančių teisės aktų, jis turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt).

7. Slapukų naudojimas tinklalapyje www.tavojuristas.lt

Siekiant pagerinti lankymąsi kontoros tinklalapyje, kontora gali joje naudoti slapukus (angl. cookies) – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant tinklalapyje ir yra saugomos tinklalapio lankytojo kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą kontoros tinklalapyje bei daugiau sužinoti apie tinklalapio lankytojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek tinklalapį, tiek ir kontoros teikiamas paslaugas ar tinklalapyje pateikiamą informaciją. Kontora slapukų pagalba tvarko nuasmenintus asmens duomenis. Jeigu tinklalapio lankytojas nesutinka, kad į jo kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi Google slapukai, jis gali pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus, juos visus ištrinti arba įjungti/išjungti juos po vieną. Daugiau informacijos apie tinklalapyje naudojamus Google slapukus pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

8. Privatumo politikos pakeitimai

Kontora reguliariai peržiūri šią privatumo politiką, kurios pakeitimai bus skelbiami kontoros tinklalapyje www.tavojuristas.lt

9. Kontaktinė informacija

Iškilus klausimams dėl asmens duomenų tvarkymo, galite susisiekti – www.tavojuristas.lt/kontaktai

PIRMINĖ KONSULTACIJA NEMOKAMAI!

Norėdami plačiau sužinoti apie mūsų teikiamas teisines paslaugas ar gauti pirminę profesionalaus teisininko ar advokato teisinę konsultaciją, prašome užpildyti žemiau esančią užklausos formą.
NORIU NEMOKAMOS KONSULTACIJOS
close-link